MEMOMED 2017 + Ghid farmacoterapic alopat si homeopat, Editia 23 - 2 VOLUME

Biletul la ordin, cecul si cambia.Jurisprudenta comerciala si penala

Biletul la ordin, cecul si cambia.Jurisprudenta comerciala si penala
Preț: 29,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 264

DESCRIERE

Data: 23.02.2011
264 pagini


Cartea Biletul la ordin, cecul si cambia rezuma orientarile de principiu ale instantelor judecatoresti din Romania in materia titlurilor comerciale de valoare, prezentand principalele probleme de drept intalnite in practica judiciara si adresandu-se in special practicienilor dreptului.

Autorul, Grigore-Florin Popescu, a structurat culegerea in noua capitole, sapte fiind consacrate dreptului comercial (autonomia drepturilor conferite de titlurile comerciale de valoare, conditiile de valabilitate ale acestor titluri, avalul, transmiterea titlurilor, valorificarea unor active ale statului, incidentul de plata, aspecte procesuale), unul dreptului penal (infractiunilor cu cecuri si bilete la ordin) si unul deciziilor pronuntate in recurs in interesul legii in cele doua materii, comerciala si penala.
Cuprins
Capitolul I. Autonomia drepturilor conferite de titlurile
comerciale de valoare________________________________ 1
1. Bilet la ordin. Principiului anulării actului
subsecvent ca urmare a anulării actului principal.
Inaplicabilitatea în cadrul obligaţiilor cambiale______ 1
2. Bilet la ordin. Condiţii de formă. Înscrierea greşită a
denumirii emitentului. Autonomia dreptului
născut din titlul de credit _______________________ 2
3. Bilet la ordin. Introducere la plată. Ordonanţă
preşedinţială _________________________________ 6
4. Bilet la ordin. Neintroducerea la plată a titlului care
garantează obligaţia de plată a preţului. Efecte
asupra reactualizării preţului ____________________ 9
5. Bilet la ordin. Emitere pentru sumele datorate în
baza unui contract de credit. Imputaţia plăţii _______ 11
6. Cec. Eliberarea de către bancă a unor file cec
pentru o societate aflată în CIP. Răspundere civilă
delictuală. Prejudiciu constând în neachitarea mărfii.
Legătură de cauzalitate. Limitele întinderii puterii de
lucru judecat a hotărârii penale în faţa instanţei
civile______________________________________ 13
Capitolul al II-lea. Condiţiile cerute pentru valabilitatea
titlurilor comerciale de valoare _______________________ 18
7. Bilet la ordin. Semnătura emitentului.
Denumirea prescurtată. Valabilitate______________ 18
8. Cambie. Redactare în limbă străină. Menţiuni
obligatorii. Numele trasului ____________________ 19
9. Bilet la ordin. Emitere. Necesitatea unei hotărâri
A.G.A. pentru împuternicirea managerului.
Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 10 din Legea
Biletul la X ordin, cecul şi cambia
nr. 58/1934 privind mandatul conceput în termeni
generali____________________________________ 21
10. Bilet la ordin. Mandatul dat de emitent
semnatarului. Înţeles _________________________ 23
11. Bilet la ordin. Neîndeplinirea condiţiei care afectează
obligaţia ce a ocazionat emiterea biletului la ordin.
Neindicarea scadenţei biletului la ordin. Efecte _____ 25
12. Bilet la ordin. Scadenţe succesive. Nulitate ________ 27
13. Bilet la ordin. Învestire cu formulă executorie.
Cerinţa menţiunii privind numele aceluia căruia
sau la ordinul căruia plata trebuie făcută.
Neindicarea formei de asociere. Consecinţe _______ 29
14. Bilet la ordin. Emitere în alb. Omisiuni
neintenţionate. Nulitate _______________________ 30
15. Bilet la ordin. Emitere în alb. Învestire cu formulă
executorie. Momentul completării menţiunilor
lipsă. Neprezentarea titlului la plată.
Consecinţe _________________________________ 32
16. Cec. Cec în alb. Completarea ulterioară de către
creditor. Acceptul titularului de cont. Încasarea
de către beneficiar a altei datorii. Subrogaţia în
drepturile creditorului_________________________ 33
17. Bilet la ordin. Contestaţie la executare. Emitent şi
beneficiar necomercianţi. Nulitate _______________ 36
Capitolul al III-lea. Avalul_______________________________ 40
18. Bilet la ordin. Aval dat pentru emitent. Eroare
materială privind denumirea avalizatului.
Consecinţe _________________________________ 40
19. Bilet la ordin. Neavalizarea de către garantul din
raportul juridic fundamental. Executare silită pornită
împotriva acestuia de beneficiarul titlului.
Consecinţe _________________________________ 41
20. Bilet la ordin. Aval. Cerere de încuviinţare
a executării silite. Calitate procesuală pasivă_______ 43
21. Bilet la ordin. Emitent aflat în procedura
falimentului. Aval dat de administratorul social.
Valabilitatea obligaţiei avalistului _______________ 45
Cuprins XI
22. Bilet la ordin. Aval. Opoziţie la executare.
Caracterul autonom al obligaţiei avalistului.
Excepţii ce pot fi invocate _____________________ 48
23. Bilet la ordin. Avalist aflat în procedura insolvenţei.
Posibilitatea posesorului titlului de a-şi înscrie
creanţa în tabelul preliminar____________________ 51
24. Bilet la ordin. Aval. Procedura insolvenţei. Înscrierea
sub condiţie a obligaţiei garantate în tabelul
de creanţe __________________________________ 53
25. Bilet la ordin. Aval. Nulitate. Căi procedurale______ 54
Capitolul al IV-lea. Transmiterea titlurilor comerciale de
valoare ___________________________________________ 57
26. Cec. Giratar. Posesor legitim. Înţeles_____________ 57
27. Cambie. Gir. Girant unic şi giratari succesivi.
Posesor legitim______________________________ 58
28. Cec. Clauză „nu la ordin”. Cesiune. Obligaţia
emitentului faţă de cedent conţinută în raportul
juridic fundamental. Relaţia acestei obligaţii cu
dreptul cesionarului de a valorifica titlul __________ 61
29. Bilet la ordin. Gir. Regres. Dovada plăţii__________ 63
30. Bilet la ordin. Gir însoţit de cesiune de creanţă.
Mijloacele juridice ale creditorului pentru
valorificarea drepturilor rezultate din titlu _________ 64
31. Bilet la ordin. Girant. Declanşarea procedurii de
executare silită. Calitate procesuală activă_________ 66
32. Bilet la ordin. Gir. Executare silită. Excepţie
personală __________________________________ 68
33. Bilet la ordin. Gir. Stingerea raportului juridic
fundamental. Autonomia drepturilor şi obligaţiilor
născute din titlul de credit _____________________ 69
Capitolul al V-lea. Valorificarea unor active ale statului ______ 73
34. Bilet la ordin. Creanţe preluate de AVAS.
Acţiune de drept comun. Competenţă materială ____ 73
35. Bilet la ordin. Creanţe preluate de AVAS.
Opoziţie la executare cambială. Instanţa competentă
material____________________________________ 75
36. Bilet la ordin. Creanţe preluate de AVAS. Acţiune
cambială. Termen de prescripţie ________________ 76
Biletul la XII ordin, cecul şi cambia
37. Bilet la ordin. Executare silită a creanţelor bancare
neperformante preluate de AVAS. Acţiune directă.
Termen de prescripţie. Concurs de legi speciale ____ 79
38. Bilet la ordin. Creanţe preluate de AVAS. Obligaţia
transcrierii cesiunii de creanţă. Executare silită.
Termenul de prescripţie aplicabil________________ 80
39. Bilet la ordin. Creanţe preluate de AVAS. Executare
silită. Termenul de prescripţie aplicabil. Aplicarea
retroactivă a legii ____________________________ 83
40. Bilet la ordin. Creanţe preluate de AVAS. Executare
silită. Momentul de la care curge termenul
de prescripţie _______________________________ 86
Capitolul al VI-lea. Incidentul de plată ____________________ 89
41. Bilet la ordin. Inexistenţa disponibilului în contul
emitentului la momentul prezentării la plată.
Înscrierea refuzului la plată în CIP_______________ 89
42. Bilet la ordin. Incident de plată. Excepţia de
neexecutare a contractului. Relevanţă ____________ 91
43. Bilet la ordin. Incident de plată. Obligativitatea
raportării acestuia la CIP. Relevanţa motivelor
care l-au determinat __________________________ 93
44. Bilet la ordin. Incident de plată. Achitarea
debitului anterior scadenţei ____________________ 95
45. Cec. Introducere la plată înainte de scadenţă.
Interdicţie bancară ___________________________ 97
46. Bilet la ordin. Incident de plată. Închiderea
contului emitentului înainte de introducerea
titlului în bancă spre decontare__________________ 98
47. Bilet la ordin. Acţiune în anularea incidentului
de plată. Banca Naţională a României. Calitate
procesuală pasivă ___________________________ 100
48. Bilet la ordin. Acţiune în anularea incidentului
de plată. Persoană declarantă. Banca Naţională a
României. Calitate procesuală pasivă____________ 103
49. Cec. Acţiune în anularea incidentului de plată.
Beneficiar. Calitate procesuală pasivă.
Veridicitatea şi integritatea informaţiei transmise
la CIP. Înţeles______________________________ 105
Cuprins XIII
50. Bilet la ordin. Incident de plată. Imposibilitatea
anulării pe calea ordonanţei preşedinţiale ________ 108
Capitolul al VII-lea. Aspecte procesuale __________________ 110
Secţiunea 1. Competenţa ______________________________ 110
51. Bilet la ordin. Învestire cu formulă executorie.
Competenţă teritorială alternativă ______________ 110
52. Bilet la ordin. Învestire cu formulă executorie.
Competenţă teritorială _______________________ 111
Secţiunea a 2-a. Elementele acţiunii civile ________________ 113
53. Cec. Poziţia juridică a trasului. Beneficiar.
Acţiune directă _____________________________ 113
54. Cec. Constatarea nulităţii filelor cec. Apel.
Persoană care nu a fost parte la judecarea
fondului cauzei. Inadmisibilitate _______________ 114
55. Bilet la ordin. Acţiune în pretenţii. Prioritate.
Interes____________________________________ 116
56. Bilet la ordin. Somaţie de plată. Interes __________ 119
57. Cec. Somaţie de plată. Interes _________________ 121
58. Bilet la ordin. Executare silită. Acţiune cambială
ulterioară. Interes ___________________________ 122
59. Cec. Predarea unor file cec. Obligaţia de a face____ 124
60. Bilet la ordin. Invocarea nulităţii absolute.
Acţiune de drept comun. Opoziţie la executare.
Temeiuri juridice diferite. Puterea lucrului
judecat ___________________________________ 127
61. Bilet la ordin. Acţiune de drept comun în
constatarea nulităţii absolute a acestuia.
Inadmisibilitate_____________________________ 129
62. Bilet la ordin. Constatarea nulităţii absolute
a operaţiunii de scontare. Imposibilitatea
promovării unei acţiuni de drept comun__________ 130
Secţiunea a 3-a. Procedura insolvenţei ___________________ 134
63. Bilet la ordin. Procedura insolvenţei. Creanţă
certă, lichidă şi exigibilă _____________________ 134
64. Bilet la ordin. Procedura insolvenţei. Contestarea
autenticităţii titlului. Consecinţe _______________ 136
Biletul la XIV ordin, cecul şi cambia
Secţiunea a 4-a. Executarea cambială ___________________ 138
§ 1. Învestirea cu formulă executorie __________________ 138
65. Bilet la ordin. Titlu executoriu. Aplicarea formulei
executorii pe o traducere legalizată a înscrisului
cambial redactat într-o altă limbă. Nulitate
absolută __________________________________ 138
66. Bilet la ordin. Învestire cu formulă executorie.
Debitor faţă de care s-a deschis procedura de
reorganizare judiciară. Relevanţă_______________ 141
§ 2. Opoziţia la executare___________________________ 142
67. Bilet la ordin. Opoziţie la executare. Comunicarea
somaţiei. Primirea acesteia. Cerere de repunere în
termen ___________________________________ 142
68. Bilet la ordin. Contestaţie la executare. Opoziţie
la executare. Calificare. Termen de introducere.
Tardivitate ________________________________ 143
69. Cambie. Executare silită. Opoziţie. Suspendarea
provizorie a executării. Cazuri _________________ 145
70. Cambie. Fidejusiune. Opoziţie cambială.
Prescripţie extinctivă. Întrerupere ______________ 146
71. Bilet la ordin. Opoziţie la executare. Scadenţă la o zi
fixă. Prezentarea la plată. Cui se poate cere plata.
Banca unde îşi are contul emitentul _____________ 150
72. Cambie. Opoziţie Ia executare. Prezentarea spre
plată a cambiei la vedere. Termen. Nerespectare.
Consecinţe ________________________________ 152
73. Bilet la ordin. Opoziţie la executare. Neprezentarea
titlului la unitatea bancară pentru plată.
Consecinţe ________________________________ 156
74. Bilet la ordin. Opoziţie la executare. Probe _______ 158
Capitolul al VIII-lea. Infracţiuni cu cecuri şi bilete
la ordin _________________________________________ 161
Secţiunea 1. Trăsăturile infracţiunii _____________________ 161
75. Bilet la ordin. Inexistenţa disponibilului la
momentul emiterii. Înşelăciune în convenţii.
Prevederea faptei în legea penală_______________ 161
76. Cec. Infracţiuni prevăzute de legea cecului.
Pericolul social al unei infracţiuni ______________ 164
Cuprins XV
Secţiunea a 2-a. Obiectul material ______________________ 166
77. Bilet la ordin. Falsificare de monede sau alte valori.
Obiect material_____________________________ 166
78. Cec. Înşelăciune. Cec fără acoperire. Validitatea
cecului. Încadrare juridică ____________________ 168
79. Cec. Emiterea unui cec căruia îi lipseşte unul din
elementele esenţiale. Instrument de plată.
Garanţie __________________________________ 169
Secţiunea a 3-a. Subiectul activ_________________________ 171
80. Cec. Înşelăciune. Emiterea unui cec fără acoperire.
Titular al contului. Angajat fără drept de
semnătură în bancă. Încadrare juridică___________ 171
81. Cec. Înşelăciune. Cec fără acoperire. Filă cec
obţinută fraudulos. Falsificare de cecuri. Încadrare
juridică ___________________________________ 172
82. Cec. Înşelăciune. Emiterea unui cec fără acoperire.
Titular. Cec sustras. Încadrare juridică___________ 174
Secţiunea a 4-a. Latura obiectivă _______________________ 175
83. Cec. Înşelăciune. Cec în alb. Transmiterea prin
intermediar. Înţelesul sintagmei „emiterea cecului”_ 175
84. Cec. Înşelăciune. Emitere de cecuri fără acoperire.
Girare succesivă. Modalitate alternativă de plată.
Localizarea prejudiciului în patrimoniul altei
societăţi comerciale decât furnizorul iniţial.
Relevanţă _________________________________ 177
Secţiunea a 5-a. Latura subiectivă ______________________ 179
85. Cec. Înşelăciune prin emitere de cecuri fără
acoperire. Latură subiectivă. Intenţia de a cauza o
pagubă posesorului cecului ___________________ 179
86. Cec. Emitere de cecuri fără acoperire. Latură
subiectivă. Demersurile emitentului pentru achitarea
obligaţiilor de plată. Lipsa intenţiei de a cauza o
pagubă posesorului cecului ___________________ 180
87. Cec. Înşelăciune. Emitere de cecuri fără acoperire.
Infracţiune continuată. Latura subiectivă. Intenţie.
Dovadă ___________________________________ 182
Secţiunea a 6-a. Încadrarea juridică_____________________ 184
88. Înşelăciune. Bilet la ordin fără acoperire în
contul bancar. Încadrare juridică _______________ 184
Biletul la XVI ordin, cecul şi cambia
89. Cec. Înşelăciune prin emitere de cecuri fără
acoperire. Mijloc fraudulos. Încadrare juridică ____ 186
90. Cec. Înşelăciune prin emitere de cecuri fără
acoperire. Prejudiciu. Actualizare în raport de rata
inflaţiei. Consecinţe deosebit de grave___________ 187
91. Bilet la ordin. Înşelăciune. Prejudiciu.
Compensări. Consecinţe deosebit de grave _______ 190
Secţiunea a 7-a. Acţiunea civilă în procesul penal __________ 192
92. Cec. Emitere de cecuri fără a avea disponibil în cont.
Momentul consumării. Întinderea prejudiciului____ 192
93. Cec. Înşelăciune. Emitere de cecuri fără acoperire.
Acţiune civilă. Daune morale. Persoană juridică ___ 194
94. Cec. Înşelăciune prin emitere de cecuri fără acoperire.
Parte responsabilă civilmente aflată în lichidare.
Obligarea la plata despăgubirilor _______________ 195
95. Cec. Înşelăciune. Cecuri fără acoperire. Anulare___ 199
96. Cec. Emitere de cecuri fără acoperire. Instrument de
plată. Titlu valabil. Anulare ___________________ 200
Secţiunea a 8-a. Rezolvarea altor aspecte ale cauzei penale __ 202
97. Cec. Înşelăciune. Emitere de cecuri fără acoperire.
Consecinţe deosebit de grave. Lege penală mai
favorabilă _________________________________ 202
98. Cec. Înşelăciune în convenţii. Emitere de cecuri fără
acoperire. Acte de comerţ. Măsura de siguranţă a
interzicerii unei funcţii sau profesii. Condiţii
de aplicare ________________________________ 203
99. Cec. Emitere de bilete la ordin şi cecuri fără acoperire.
Administrator de societate comercială. Înregistrarea în
registrul comerţului a menţiunilor privind
condamnarea. Obligaţia instanţei. Temei juridic ___ 207
Capitolul al IX-lea. Decizii pronunţate în recurs
în interesul legii___________________________________ 210
100. Bilet la ordin. Cerinţe referitoare la semnătură.
Opozabilitatea faţă de societatea comercială a
obligaţiei asumate de salariatul care semnează un titlu
comercial de valoare. Excepţiile opozabile
posesorului după pornirea acţiunii cambiale ______ 210
101. Cec. Emiterea unui cec fără a avea la tras disponibil
suficient sau dispunerea altfel de provizie după tragerea
Cuprins XVII
cecului şi mai înainte de trecerea termenelor fixate
pentru prezentare. Încadrare juridică ____________ 216
102. Infracţiune continuată. Consecinţe deosebit de
grave. Determinare. Încadrare juridică___________ 220
103. Contestaţie la executare. Lege penală mai favorabilă.
Consecinţe deosebit de grave. Modificarea
înţelesului noţiunii. Efecte. Încadrare juridică _____ 223
104. Incident de plată. Acţiune în anularea acestuia.
Competenţă materială________________________ 225
105. Cec. Infracţiuni la legea cecului. Acţiune civilă
alăturată celei penale________________________ 229
106. Bilet la ordin. Cambie. Cec. Punere în executare.
Necesitatea învestirii cu formulă executorie ______ 231
Index _______________________________________________ 237

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.022 sec