MEMOMED 2017 + Ghid farmacoterapic alopat si homeopat, Editia 23 - 2 VOLUME

Codul fiscal şi Normele metodologice de aplicare. Actualizat la 1.11.2013

Codul fiscal şi Normele metodologice de aplicare. Actualizat la 1.11.2013
Preț: 69,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Format: 17x24

DESCRIERE

Lucrarea, ajunsă la a 15-a ediţie, este un instrument util în cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei fiscale, cuprinzând toate modificările legislative publicate în Monitorul Oficial până la data de 1 noiembrie 2013, inclusiv cele care voi intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014.

Element de originalitate: pe lângă textul Codului şi al Normelor metodologice, inserate direct sub articolele din Cod la care se referă, sunt prezentate şi deciziile Comisiei fiscale centrale emise de la data apariţiei Codului şi până în prezent.

Pentru a se asigura o completă cunoaştere şi înţelegere a dispoziţiilor legale, lucrarea aduce în atenţia celor interesaţi:
• trimiteri la legislaţia secundară, dar şi legislaţia conexă
• recursurile în interesul legii
• deciziile Curţii Constituţionale
• trimiteri la doctrina de specialitate şi jurisprudenţa naţională.

Tabla de materii
Pag.
Titlul I. Dispozi
ţ
ii generale .............................................................................................. 9
Capitolul I. Scopul
ş
i sfera de cuprindere
a Codului fi
scal ............................................ 9
Capitolul II. Interpretarea
ş
i modificarea Codu
lui fiscal.............................................. 10
Capitolul III. Defini
ţ
ii .................................................................................................. 11
Capitolul IV. Reguli de aplicare general
ă
.................................................................... 24
Titlul II. Impozitul pe profit .......................................................................................... 35
Capitolul I. Dispozi
ţ
ii generale .................................................................................... 35
Capitolul II. Calculul
profitului im
pozabil .................................................................. 44
Capitolul III. Aspecte fiscale interna
ţ
ionale .............................................................. 100
Capitolul IV.
Abrogat
................................................................................................ 106
Capitolul V. Plata impozitului
ş
i depunerea declara
ţ
iilor fiscale ............................... 107
Capitolul VI. Impozitul
pe dividende ........................................................................ 113
Capitolul VII. Dispozi
ţ
ii tranzitorii
ş
i finale .............................................................. 115
Titlul III. Impozitu
l pe veni
t ........................................................................................ 122
Capitolul I. Dispozi
ţ
ii generale .................................................................................. 122
Capitolul II. Venituri din activit
ăţ
i independe
nte ...................................................... 131
Capitolul III. Venituri
din salarii ............................................................................... 148
Capitolul IV. Venituri din cedarea folosin
ţ
ei bunur
ilor ............................................. 168
Capitolul V. Venituri din investi
ţ
ii ............................................................................ 173
Capitolul VI. Venitu
ri din pensii ............................................................................... 181
Capitolul VII. Venituri din activit
ăţ
i agricole, silvicultur
ă
ş
i piscicultur
ă
................. 183
Capitolul VIII. Venituri din premii
ş
i din jocuri de noroc ......................................... 189
Capitolul VIII
1
. Venituri din transferul propriet
ăţ
ilor imobiliare
din patrimoniul
personal ....................................................................................... 191
Capitolul IX. Venituri
din alte surse .......................................................................... 198
Capitolul X. Venitul ne
t anual impozabil .................................................................. 200
Capitolul XI. Proprietatea comun
ă
ş
i asocia
ţ
iile f
ă
r
ă
personalitate juridic
ă
.............. 209
Capitolul XII. Aspecte fiscale interna
ţ
ionale ............................................................. 212
Capitolul XIII. Obliga
ţ
ii declarative ale pl
ă
titorilor de venituri cu re
ţ
inere la surs
ă
..... 219
Capitolul XIV. Dispozi
ţ
ii tranzitorii
ş
i finale ............................................................ 219
Codul fiscal
ş
i Normele metodologice de aplicare
Tabla de materii
X
Titlul IV.
Abrogat
.......................................................................................................... 223
Titlul IV
1
. Impozitul pe veniturile
microîntreprind
erilor
......................................... 223
Titlul V. Impozitul pe veniturile ob
ţ
inute din România de nereziden
ţ
i
ş
i impozitul pe reprezentan
ţ
ele firmelor str
ă
ine înfiin
ţ
ate în Româ
nia ................... 228
Capitolul I. Impozitul pe veniturile ob
ţ
inute din România de nereziden
ţ
i ................. 228
Capitolul II. Impozitul pe reprezentan
ţ
e .................................................................... 246
Capitolul III. Modul de impozitare a veniturilor din economii ob
ţ
inute
din România de persoane fizice rezidente în state membre
ş
i aplicarea
schimbului de informa
ţ
ii în leg
ă
tur
ă
cu aceast
ă
categorie de venituri................... 247
Capitolul IV. Redeven
ţ
e
ş
i dobânzi la întrepri
nderi asociate ..................................... 258
Capitolul V. Schimb de informa
ţ
ii în domeniul impoz
itelor directe ......................... 265
Titlul VI. Taxa pe valoarea ad
ă
ugat
ă
......................................................................... 266
Capitolul I. Defini
ţ
ii ................................................................................................... 266
Capitolul II. Opera
ţ
iuni impozab
ile ........................................................................... 270
Capitolul III. Persoa
ne impozabile ............................................................................ 275
Capitolul IV. Opera
ţ
iuni cuprinse în sfera
de aplicare a
taxei ................................... 281
Capitolul V. Locul opera
ţ
iunilor cuprinse în sfera
de aplicare a taxei ....................... 292
Capitolul VI. Faptul generator
ş
i exigibilitatea taxei pe valoarea ad
ă
ugat
ă
............... 311
Capitolul VII. Baza
de impozitare ............................................................................. 328
Capitolul VIII. Cotele de tax
ă
.................................................................................... 340
Capitolul IX. Opera
ţ
iuni scutite de tax
ă
..................................................................... 346
Capitolul X. Regimu
l deducer
ilor .............................................................................. 368
Capitolul XI. Persoanele obl
igate la plat
a taxei
......................................................... 410
Capitolul XII. Regi
muri speci
ale ............................................................................... 414
Capitolul XIII. Obliga
ţ
ii ............................................................................................ 431
Capitolul XIV. Dispozi
ţ
ii comune ............................................................................. 478
Capitolul XV. Dispozi
ţ
ii tranzito
rii ........................................................................... 484
Titlul VII. Accize
ş
i alte taxe sp
eciale ........................................................................ 498
Capitolul I. Acci
ze armonizat
e .................................................................................. 498
Sec
ţ
iunea 1.
Abrogat
ă
........................................................................................... 498
Sec
ţ
iunea a 2-a.
Abrogat
ă
..................................................................................... 498
Sec
ţ
iunea a 3-a. Nive
lul accizelo
r ......................................................................... 498
Sec
ţ
iunea a 4-a.
Abrogat
ă
..................................................................................... 500
Sec
ţ
iunea a 4
1
-a.
Abrogat
ă
.................................................................................... 500
Sec
ţ
iunea a 5-a.
Abrogat
ă
..................................................................................... 500

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.064 sec