MEMOMED 2017 + Ghid farmacoterapic alopat si homeopat, Editia 23 - 2 VOLUME

Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil. Partea generala, drepturi reale, obligatii, contracte, succesiuni

Preț: 90,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil - in stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 700
Format: 17x24

DESCRIERE

Aceasta este prima lucrare de doctrina care ofera o analiza de ansamblu a principalelor institutii ale dreptului civil, in lumina noii reglementari – Codul civil din 2009. Publicarea unei carti de asemenea amploare, intr-un timp atat de scurt de la intrarea in vigoare a noului Cod civil, poate fi un gest riscant, insa, cu siguranta, necesar. Riscant, pentru ca noul Cod „ascunde”, probabil, in formularile lui, si unele „capcane”, ce nu vor putea fi descoperite decat in timp, pe masura aplicarii in practica a institutiilor sale; necesar pentru ca numai explicitarea si interpretarea de catre doctrina a noilor reglementari ajuta la intelegerea lor corecta si pot duce la o aplicare si o jurisprudenta unitare.
Cartea este adresata in primul rand studentilor, dar, in fata noutatilor si a schimbarilor pe care noul Cod le impune in societatea romaneasca, chiar si juristii cu experienta sunt nevoiti sa se reintoarca, pentru urmatorii ani, cel putin, la cartile si cursurile universitare. Asa incat, aceasta carte le va fi, in egala masura, utila magistratilor, avocatilor si juristilor, in general.


CUPRINS
TITLUL PRELIMINAR. APLICAREA ÎN TIMP A CODULUI CIVIL DIN 2009____ 1
1. Aspecte generale privind criteriul neretroactivitãþii.
Facta praeterita, facta pendentia, facta futura ___________________ 1
2. Precizãri introductive privind aplicarea în timp a noului Cod civil _____ 2
3. Legea aplicabilã actului juridic ________________________________ 3
4. Legea aplicabilã prescripþiei extinctive ºi decãderii ________________ 7
5. Legea aplicabilã accesiunii, uzucapiunii ºi posesiei _______________ 8
6. Legea aplicabilã dezmembrãmintelor dreptului de proprietate privatã _ 9
7. Legea aplicabilã în materie de carte funciarã ___________________ 10
8. Legea aplicabilã faptelor juridice licite ca izvoare de obligaþii _______ 11
9. Legea aplicabilã faptelor ilicite ca izvoare de obligaþii (rãspunderii
civile delictuale)_________________________________________ 11
10. Legea aplicabilã garanþiilor_________________________________ 12
11. Legea aplicabilã în materie de moºtenire _____________________ 13
12. Legea aplicabilã efectelor viitoare ale altor situaþii uridice trecute___ 14
TITLUL I. DREPTUL DE PROPRIETATE ______________________________ 16
Capitolul I. Consideraþii generale referitoare la dreptul de proprietate ___ 16
1. Noþiunile de proprietate ºi de drept de proprietate________________ 16
2. Formele dreptului de proprietate _____________________________ 16
Capitolul II. Dreptul de proprietate privatã __________________________ 17
1. Noþiune _________________________________________________ 17
2. Titularii dreptului de proprietate privatã ________________________ 18
3. Obiectul dreptului de proprietate privatã _______________________ 18
4. Conþinutul juridic al dreptului de proprietate privatã_______________ 19
4. 1. Posesia (ius possidendi) ________________________________ 19
4. 2. Folosinþa (ius utendi ºi ius fruendi)_________________________ 19
4. 3. Dispoziþia (ius abutendi sau abusus) _______________________ 20
5. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privatã ___________ 20
5. 1. Dreptul de proprietate privatã este un drept absolut ___________ 20
5. 2. Dreptul de proprietate este un drept exclusiv ________________ 21
5. 3. Dreptul de proprietate este un drept perpetuu________________ 21
6. Limitele exercitãrii dreptului de proprietate privatã________________ 21
6. 1. Consideraþii generale ___________________________________ 21
6. 2. Limite legale de interes privat ____________________________ 23
6. 2. 1. Limite referitoare la folosirea apelor ________________________23
6. 2. 2. Picãtura streºinii _______________________________________24
6. 2. 3. Distanþa ºi lucrãrile intermediare cerute pentru anumite
construcþii, lucrãri ºi plantaþii___________________________________25
6. 2. 4. Limite privind vederea asupra proprietãþii vecinului ____________25
6. 2. 5. Limite referitoare la dreptul de trecere ______________________25
Instituþii de drept civil
VIII
6. 2. 6. Alte limite legale_______________________________________ 27
6. 3. Limite convenþionale (voluntare) ___________________________27
7. Enumerarea modurilor de dobândire a dreptului de proprietate
privatã _________________________________________________29
8. Regimul juridic al imobilelor proprietate privatã __________________29
8. 1. Realizarea ºi desfiinþarea construcþiilor______________________29
8. 2. Circulaþia juridicã a imobilelor proprietate privatã ______________32
Capitolul III. Dreptul de proprietate publicã__________________________34
1. Noþiune _________________________________________________34
2. Titularii (subiectele) dreptului de proprietate publicã_______________35
3. Obiectul dreptului de proprietate publicã________________________36
4. Caracterele juridice specifice dreptului de proprietate publicã _______37
5. Modurile de dobândire a proprietãþii publice. Exproprierea pentru
cauzã de utilitate publicã___________________________________38
5. 1. Enumerarea modurilor de dobândire a proprietãþii publice _______38
5. 2. Exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã ________________39
6. Exercitarea dreptului de proprietate publicã _____________________43
6. 1. Consideraþii generale ___________________________________43
6. 2. Dreptul de administrare__________________________________45
6. 3. Concesionarea bunurilor proprietate publicã _________________47
6. 4. Închirierea bunurilor proprietate publicã _____________________50
6. 5. Dreptul de folosinþã gratuitã ______________________________51
7. Încetarea dreptului de proprietate publicã_______________________51
Capitolul IV. Acþiunea în revendicare _______________________________52
Secþiunea I. Aspecte generale referitoare la acþiunea în revendicare
imobiliarã _____________________________________________________52
1. Noþiune ºi caractere generale ________________________________52
2. Delimitarea acþiunii în revendicare de alte acþiuni reale ____________52
2. 1. Acþiunea în revendicare ºi acþiunea posesorie ________________52
2. 2. Acþiunea în revendicare ºi acþiunea confesorie________________53
2. 3. Acþiunea în revendicare ºi acþiunea negatorie ________________53
2. 4. Acþiunea în revendicare ºi acþiunea în grãniþuire ______________54
2. 5. Acþiunea în revendicare ºi petiþia de ereditate ________________54
2. 6. Acþiunea în revendicare ºi acþiunea în evacuare ______________55
2. 7. Acþiunea în revendicare ºi acþiunea în constatare _____________56
3. Calitatea procesualã _______________________________________56
Secþiunea a II-a. Acþiunea în revendicare imobiliarã____________________59
1. Proba dreptului de proprietate________________________________59
2. Imprescriptibilitatea acþiunii în revendicare imobiliare______________65
Secþiunea a III-a. Acþiunea în revendicare mobiliarã____________________65
1. Situaþii de distins __________________________________________65
2. Ipoteza reglementatã de art. 937 alin. (1) C. civ. __________________66
2. 1. Precizãri prealabile _____________________________________66
2. 2. Condiþii referitoare la bunuri ______________________________66
2. 3. Condiþii referitoare la persoane ____________________________67
Cuprins
IX
2. 4. Condiþii referitoare la posesia terþului dobânditor______________ 68
3. Revendicarea bunului mobil pierdut sau furat de la terþul
dobânditor de bunã-credinþã _______________________________ 69
4. Revendicarea bunului mobil de la hoþ, de la gãsitorul care nu s-a
conformat dispoziþiilor art. 941 ºi urm. C. civ. sau de la terþul
dobânditor de rea-credinþã_________________________________ 71
5. Ipoteza în care gãsitorul bunului mobil s-a conformat dispoziþiilor
art. 941 ºi urm. C. civ. _____________________________________ 72
Secþiunea a IV-a. Efectele admiterii acþiunii în revendicare______________ 73
1. Precizãri introductive ______________________________________ 73
2. Restituirea lucrului ________________________________________ 73
3. Restituirea productelor ºi a fructelor __________________________ 74
4. Suportarea cheltuielilor fãcute de cãtre posesor _________________ 75
TITLUL II. ACTUL JURIDIC CIVIL ___________________________________ 77
Capitolul I. Definiþia ºi clasificarea actelor juridice civile ______________ 77
1. Definiþia actului juridic civil __________________________________ 77
2. Clasificarea actelor juridice civile _____________________________ 77
2. 1. Acte juridice unilaterale, acte juridice bilaterale ºi acte juridice
plurilaterale__________________________________________ 77
2. 2. Acte juridice cu titlu oneros ºi acte juridice cu titlu gratuit _______ 79
2. 3. Acte juridice constitutive, acte juridice translative ºi acte juridice
declarative __________________________________________ 82
2. 4. Acte juridice de conservare, acte juridice de administrare ºi
acte juridice de dispoziþie_______________________________ 83
2. 5. Acte juridice consensuale, acte juridice solemne (formale) ºi
acte juridice reale_____________________________________ 84
2. 6. Acte juridice patrimoniale ºi acte juridice nepatrimoniale _______ 85
2. 7. Acte juridice civile între vii ºi acte juridice civile pentru cauzã
de moarte___________________________________________ 85
2. 8. Acte juridice civile subiective ºi acte juridice civile condiþie ______ 85
2. 9. Acte juridice civile pure ºi simple ºi acte juridice civile afectate
de modalitãþi_________________________________________ 86
2. 10. Acte juridice civile principale ºi acte juridice civile accesorii ____ 87
2. 11. Acte juridice civile cauzale ºi acte juridice civile abstracte _____ 87
2. 12. Acte juridice civile strict personale ºi acte juridice civile
care pot fi încheiate ºi prin reprezentant ___________________ 88
2. 13. Acte juridice civile numite ºi acte juridice civile nenumite ______ 88
2. 14. Acte juridice civile cu executare dintr-o datã ºi acte
juridice civile cu executare succesivã _____________________ 89
Capitolul II. Condiþiile actului juridic civil ___________________________ 90
Secþiunea I. Noþiunea ºi clasificarea condiþiilor actului juridic civil _________ 90
1. Noþiune _________________________________________________ 90
2. Clasificarea condiþiilor actului juridic civil _______________________ 91
Instituþii de drept civil
X
Secþiunea a II-a. Capacitatea de a încheia actul juridic civil ______________92
1. Noþiune _________________________________________________92
2. Regula (principiul) capacitãþii de a încheia acte juridice ºi excepþia
incapacitãþii _____________________________________________92
Secþiunea a III-a. Consimþãmântul _________________________________94
1. Noþiune ºi aspecte generale _________________________________94
2. Corelaþia dintre consimþãmânt ºi voinþa juridicã. Principiile
voinþei juridice ___________________________________________95
3. Cerinþele valabilitãþii consimþãmântului _________________________98
3. 1. Precizãri introductive____________________________________98
3. 2. Consimþãmântul sã provinã de la o persoanã cu discernãmânt ___98
3. 3. Consimþãmântul sã fie exprimat cu intenþia de a produce efecte
juridice (animo contrahendi negotii) _______________________99
3. 4. Consimþãmântul sã fie liber, adicã sã nu fie alterat de vreun
viciu de consimþãmânt_________________________________100
4. Eroarea ________________________________________________100
4. 1. Noþiune _____________________________________________100
4. 2. Clasificare ___________________________________________100
4. 3. Structura erorii esenþiale ________________________________103
4. 4. Cerinþele erorii esenþiale ________________________________103
4. 5. Sancþiune____________________________________________104
5. Dolul___________________________________________________105
5. 1. Noþiune _____________________________________________105
5. 2. Structura dolului_______________________________________106
5. 3. Cerinþele dolului_______________________________________107
5. 4. Sancþiune____________________________________________108
5. 5. Proba dolului _________________________________________109
6. Violenþa ________________________________________________109
6. 1. Noþiune _____________________________________________109
6. 2. Clasificare ___________________________________________109
6. 3. Structura violenþei _____________________________________110
6. 4. Cerinþele violenþei _____________________________________110
6. 5. Sancþiune____________________________________________112
7. Leziunea _______________________________________________112
7. 1. Noþiune _____________________________________________112
7. 2. Structura leziunii ______________________________________113
7. 3. Domeniul de aplicare___________________________________113
7. 4. Sancþiune____________________________________________115
Secþiunea a IV-a. Obiectul actului juridic civil ________________________115
1. Noþiune ________________________________________________115
2. Cerinþele valabilitãþii obiectului actului juridic civil ________________116
2. 1. Enumerarea cerinþelor valabilitãþii obiectului actului juridic civil __116
2. 2. Obiectul sã fie determinat sau determinabil _________________116
2. 3. Obiectul sã fie licit _____________________________________117
2. 4. Obiectul sã existe _____________________________________118
Cuprins
XI
2. 5. Obiectul sã fie posibil __________________________________ 119
2. 6. Obiectul sã fie în circuitul civil ___________________________ 119
2. 7. Obiectul sã fie o faptã personalã a celui care se obligã________ 119
2. 8. Existenþa autorizaþiei administrative sau judiciare ori a altei
cerinþe prevãzute de lege______________________________ 120
Secþiunea a V-a. Cauza (scopul) actului juridic civil___________________ 120
1. Noþiune ________________________________________________ 120
2. Cerinþele valabilitãþii cauzei actului juridic civil__________________ 121
2. 1. Enumerarea cerinþelor valabilitãþii cauzei actului juridic civil ____ 121
2. 2. Cauza sã existe ______________________________________ 122
2. 3. Cauza sã fie licitã _____________________________________ 122
2. 4. Cauza sã fie moralã ___________________________________ 123
3. Proba cauzei____________________________________________ 123
Secþiunea a VI-a. Forma actului juridic civil _________________________ 124
1. Consideraþii generale _____________________________________ 124
1. 1. Noþiunea de formã a actului juridic civil ____________________ 124
1. 2. Principiul consensualismului ____________________________ 124
1. 3. Clasificarea condiþiilor de formã ale actului juridic civil ________ 125
2. Forma ad validitatem _____________________________________ 125
3. Forma ad probationem____________________________________ 128
4. Forma pentru opozabilitate faþã de terþi _______________________ 129
Secþiunea a VII-a. Modalitãþile actului juridic civil_____________________ 131
1. Termenul ______________________________________________ 131
1. 1. Noþiune_____________________________________________ 131
1. 2. Clasificare___________________________________________ 131
1. 3. Efecte ______________________________________________ 133
2. Condiþia _______________________________________________ 135
2. 1. Noþiune_____________________________________________ 135
2. 2. Clasificare___________________________________________ 135
2. 3. Efectele condiþiei _____________________________________ 138
2. 4. Comparaþie între termen ºi condiþie _______________________ 141
3. Sarcina ________________________________________________ 142
3. 1. Noþiune_____________________________________________ 142
3. 2. Clasificare___________________________________________ 142
3. 3. Efecte ______________________________________________ 143
3. 4. Comparaþie între condiþie ºi sarcinã_______________________ 143
Capitolul III. Efectele actului juridic civil___________________________ 144
1. Consideraþii generale referitoare la efectele actului juridic civil _____ 144
1. 1. Noþiunea de efecte ale actului juridic civil __________________ 144
1. 2. Determinarea efectelor actului juridic civil __________________ 144
1. 3. Noþiunea ºi enumerarea principiilor efectelor actului juridic civil _ 147
2. Principiul forþei obligatorii __________________________________ 147
2. 1. Noþiune ºi justificare___________________________________ 147
2. 2. Excepþii_____________________________________________ 148
Instituþii de drept civil
XII
3. Irevocabilitatea actului juridic civil ____________________________153
3. 1. Noþiune ºi justificare ___________________________________153
3. 2. Excepþii _____________________________________________154
4. Principiul relativitãþii efectelor actului juridic civil_________________157
4. 1. Noþiune ºi justificare ___________________________________157
4. 2. Principiul relativitãþii ºi opozabilitatea faþã de terþi a actului
juridic ______________________________________________157
4. 3. Noþiunile de parte, terþ ºi având-cauzã _____________________158
4. 4. Excepþii de la principiul relativitãþii efectelor actului juridic civil___162
4. 5. Excepþii de la opozabilitatea actului juridic civil_______________171
4. 6. Simulaþia ____________________________________________172
4. 6. 1. Noþiune_____________________________________________ 172
4. 6. 2. Formele simulaþiei ____________________________________ 173
4. 6. 3. Efectele simulaþiei ____________________________________ 174
4. 6. 4. Acþiunea în simulaþie __________________________________ 177
5. Efectele specifice contractelor sinalagmatice ___________________179
5. 1. Consideraþii introductive ________________________________179
5. 2. Excepþia de neexecutare a contractului ____________________179
5. 3. Rezoluþiunea ºi rezilierea _______________________________181
5. 3. 1. Rezoluþiunea ________________________________________ 181
5. 3. 2. Rezilierea___________________________________________ 185
5. 4. Riscul contractului sinalagmatic __________________________185
6. Rãspunderea civilã contractualã (executarea indirectã a obligaþiilor
contractuale) ___________________________________________187
6. 1. Consideraþii prealabile__________________________________187
6. 2. Condiþiile acordãrii de despãgubiri ________________________188
6. 2. 1. Enumerare __________________________________________ 188
6. 2. 2. Fapta ilicitã__________________________________________ 188
6. 2. 3. Prejudiciul __________________________________________ 189
6. 2. 4. Raportul de cauzalitate ________________________________ 190
6. 2. 5. Vinovãþia ___________________________________________ 191
6. 2. 6. Punerea în întârziere __________________________________ 191
6. 2. 7. Clauzele cu privire la rãspundere ________________________ 193
6. 3. Evaluarea despãgubirilor________________________________194
6. 3. 1. Enumerarea modurilor de evaluare _______________________ 194
6. 3. 2. Evaluarea judiciarã ___________________________________ 194
6. 3. 3. Evaluarea convenþionalã. Clauza penalã___________________ 195
6. 3. 4. Evaluarea legalã _____________________________________ 196
Capitolul IV. Nulitatea actului juridic civil __________________________198
1. Noþiuni generale _________________________________________198
1. 1. Definiþia nulitãþii _______________________________________198
1. 2. Funcþiile nulitãþii_______________________________________199
1. 3. Concepþia despre nulitate _______________________________200
1. 4. Clasificarea nulitãþilor actului juridic civil ____________________200
1. 4. 1. Nulitatea absolutã ºi nulitatea relativã _____________________ 200
1. 4. 2. Nulitatea parþialã ºi nulitatea totalã _______________________ 201
Cuprins
XIII
1. 4. 3. Nulitatea expresã ºi nulitatea virtualã______________________202
1. 4. 4. Nulitãþi de fond ºi nulitãþi de formã ________________________203
1. 4. 5. Nulitãþi amiabile ºi nulitãþi judiciare. Precizãri privind
aºa-numitele nulitãþi de drept. Clauze considerate nescrise _________203
1. 5. Delimitarea nulitãþii de alte sancþiuni de drept civil (de alte
cauze de ineficacitate a actului juridic) ___________________ 206
1. 5. 1. Nulitatea ºi rezoluþiunea ________________________________207
1. 5. 2. Nulitatea ºi rezilierea __________________________________208
1. 5. 3. Nulitatea ºi revocarea__________________________________208
1. 5. 4. Nulitatea ºi caducitatea_________________________________208
1. 5. 5. Nulitatea ºi inopozabilitatea _____________________________209
1. 5. 6. Nulitatea ºi reducþiunea ________________________________210
2. Cauzele de nulitate_______________________________________ 210
2. 1. Precizãri introductive __________________________________ 210
2. 2. Cauzele de nulitate absolutã ____________________________ 211
2. 3. Cauzele de nulitate relativã _____________________________ 214
3. Regimul juridic al nulitãþii __________________________________ 215
3. 1. Precizãri introductive __________________________________ 215
3. 2. Regimul juridic al nulitãþii relative_________________________ 215
3. 2. 1. Enumerarea regulilor care guverneazã regimul juridic
al nulitãþii relative __________________________________________215
3. 2. 2. Nulitatea relativã poate fi invocatã, în principiu, numai
de persoana interesatã______________________________________216
3. 2. 3. Nulitatea relativã este prescriptibilã pe cale de acþiune
ºi imprescriptibilã pe cale de excepþie __________________________217
3. 2. 4. Nulitatea relativã poate fi acoperitã prin confirmare expresã
ori tacitã _________________________________________________217
3. 3. Regimul juridic al nulitãþii absolute________________________ 219
3. 3. 1. Enumerarea regulilor care guverneazã regimul juridic al
nulitãþii absolute ___________________________________________219
3. 3. 2. Nulitatea absolutã poate fi invocatã de oricine are interes,
de instanþã, de procuror sau de alte organe prevãzute de lege _______219
3. 3. 3. Nulitatea absolutã este imprescriptibilã ____________________221
3. 3. 4. Nulitatea absolutã, în principiu, nu poate fi acoperitã prin
confirmare________________________________________________221
3. 4. Comparaþie de regim juridic între nulitatea absolutã ºi nulitatea
relativã ____________________________________________ 222
4. Efectele nulitãþii _________________________________________ 223
4. 1. Consideraþii generale __________________________________ 223
4. 1. 1. Noþiunea de efecte ale nulitãþii ___________________________223
4. 1. 2. Enumerarea principiilor efectelor nulitãþii ___________________224
4. 2. Principiul retroactivitãþii efectelor nulitãþii ___________________ 224
4. 2. 1. Noþiune _____________________________________________224
4. 2. 2. Excepþii_____________________________________________225
4. 3. Principiul restabilirii situaþiei anterioare (restitutio in integrum) __ 225
4. 3. 1. Noþiune _____________________________________________225
Instituþii de drept civil
XIV
4. 3. 2. Aspecte procesuale ___________________________________ 226
4. 3. 3. Excepþii de la principiul restitutio in integrum________________ 227
4. 3. 4. Modalitãþi de restituire _________________________________ 228
4. 4. Principiul anulãrii actului subsecvent ca urmare a anulãrii
actului iniþial (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis) ___230
4. 4. 1. Noþiune ºi justificare___________________________________ 230
4. 4. 2. Excepþii ____________________________________________ 230
4. 5. Cazurile care înlãturã principiul quod nullum est,
nullum producit effectum_______________________________234
4. 5. 1. Precizãri prealabile ___________________________________ 234
4. 5. 2. Conversiunea actului juridic_____________________________ 234
4. 5. 3. Error communis facit ius________________________________ 236
4. 5. 4. Principiul rãspunderii civile delictuale _____________________ 237
TITLUL III. RÃSPUNDEREA CIVILÃ DELICTUALÃ _____________________238
Capitolul I. Consideraþii generale _________________________________238
1. Noþiune ________________________________________________238
2. Forme _________________________________________________238
Capitolul II. Condiþiile rãspunderii civile delictuale pentru fapta
proprie __________________________________________________239
Secþiunea I. Prejudiciul _________________________________________239
1. Noþiune. Prejudiciul patrimonial ºi prejudiciul moral ______________239
2. Cerinþele reparãrii prejudiciului ______________________________240
2. 1. Prejudiciul sã fie cert ___________________________________240
2. 2. Prejudiciul sã nu fi fost reparat în prealabil de o terþã
persoanã fizicã sau juridicã_____________________________240
3. Principiile reparãrii prejudiciului______________________________242
3. 1. Principiul posibilitãþii reparãrii prejudiciului pe cale
convenþionalã _______________________________________242
3. 2. Principiul reparãrii integrale a prejudiciului __________________242
3. 3. Principiul reparãrii în naturã a prejudiciului __________________243
3. 4. Principiul rãspunderii solidare ____________________________243
4. Repararea prin echivalent a prejudiciului ______________________243
4. 1. Modalitãþi de reparare prin echivalent a prejudiciului __________243
4. 2. Stabilirea despãgubirilor în cazul reparãrii prin echivalent
a prejudiciului _______________________________________244
Secþiunea a II-a. Fapta ilicitã _____________________________________246
1. Noþiune ________________________________________________246
2. Fapta ilicitã, element distinct al rãspunderii civile delictuale ________247
3. Cauzele care înlãturã caracterul ilicit al faptei prejudiciabile________247
3. 1. Precizãri introductive___________________________________247
3. 2. Legitima apãrare (art. 1360 C. civ. ºi art. 44 C. pen.) ___________248
3. 3. Starea de necesitate (art. 1361 C. civ. ºi art. 45 C. pen.) ________248
3. 4. Îndeplinirea unei activitãþi impuse ori permise de lege
sau ordinul superiorului________________________________248
Cuprins
XV
3. 5. Divulgarea secretului comercial impusã de anumite
împrejurãri _________________________________________ 249
3. 6. Exercitarea normalã a unui drept subiectiv _________________ 249
3. 7. Consimþãmântul victimei _______________________________ 250
Secþiunea a II-a. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicitã ºi prejudiciu ___ 251
Secþiunea a IV-a. Vinovãþia _____________________________________ 252
1. Noþiunea ºi structura vinovãþiei _____________________________ 252
2. Formele ºi modalitãþile vinovãþiei ____________________________ 252
3. Criterii pentru stabilirea vinovãþiei ___________________________ 253
4. Capacitatea delictualã (discernãmântul) ______________________ 254
5. Cauzele care înlãturã vinovãþia _____________________________ 255
Secþiunea a V-a. Aspecte specifice privind rãspunderea civilã
delictualã a persoanei juridice pentru fapta sa proprie_________________ 256
1. Particularitãþi privind condiþiile rãspunderii persoanei juridice
pentru fapta proprie _____________________________________ 256
2. Efectele rãspunderii persoanei juridice _______________________ 256
Capitolul III. Rãspunderea civilã delictualã indirectã_________________ 257
Secþiunea I. Rãspunderea pentru fapta altuia _______________________ 257
1. Rãspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicþie _ 257
1. 1. Reglementare. Domeniul de aplicare______________________ 257
1. 2. Fundamentarea rãspunderii pentru fapta minorului sau a celui
pus sub interdicþie ___________________________________ 257
1. 3. Condiþiile rãspunderii pentru fapta minorului sau a celui
pus sub interdicþie ___________________________________ 258
1. 4. Efectele rãspunderii pentru fapta minorului sau a celui
pus sub interdicþie ___________________________________ 260
1. 5. Corelaþia dintre rãspunderea pãrinþilor ºi rãspunderea
altei persoane care avea obligaþia de supraveghere
a minorului _________________________________________ 260
2. Rãspunderea comitentului pentru fapta prepusului ______________ 261
2. 1. Reglementare. Domeniul de aplicare______________________ 261
2. 2. Fundamentarea rãspunderii comitentului pentru fapta
prepusului__________________________________________ 263
2. 3. Condiþiile rãspunderii comitentului pentru fapta prepusului _____ 263
2. 4. Efectele rãspunderii ___________________________________ 264
2. 4. 1. Efectele rãspunderii comitentului în raporturile dintre
comitent ºi victima prejudiciului _______________________________264
2. 4. 2. Efectele rãspunderii comitentului în raporturile dintre
comitent ºi prepus. Regresul comitentului _______________________266
2. 5. Corelaþia dintre rãspunderea pãrinþilor ºi rãspunderea
comitentului ________________________________________ 267
Secþiunea a II-a. Rãspunderea pentru prejudiciile cauzate de
animale sau de lucruri _________________________________________ 268
1. Rãspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general _____ 268
1. 1. Reglementare. Domeniul de aplicare______________________ 268
Instituþii de drept civil
XVI
1. 2. Fundamentarea rãspunderii pentru prejudiciile cauzate
de lucruri în general __________________________________270
1. 3. Condiþiile rãspunderii. Cauze exoneratoare de rãspundere _____271
1. 4. Efectele rãspunderii____________________________________272
1. 5. Corelaþia cu alte forme de rãspundere _____________________272
2. Rãspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale _____________272
2. 1. Reglementare. Domeniul de aplicare ______________________272
2. 2. Fundamentarea rãspunderii _____________________________274
2. 3. Condiþiile rãspunderii. Cauzele exoneratoare de rãspundere____274
2. 4. Efectele rãspunderii____________________________________274
3. Rãspunderea pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului ______275
3. 1. Reglementare. Domeniul de aplicare ______________________275
3. 2. Fundamentarea rãspunderii pentru prejudiciile cauzate prin
ruina edificiului ______________________________________275
3. 3. Condiþiile rãspunderii. Cauzele exoneratoare de rãspundere____275
3. 4. Efectele rãspunderii____________________________________276
4. Rãspunderea pentru prejudiciul cauzat prin cãderea sau
aruncarea din imobil a unui lucru ___________________________276
TITLUL IV. PRESCRIPÞIA EXTINCTIVÃ ªI DECÃDEREA________________277
Capitolul I. Prescripþia extinctivã _________________________________277
Secþiunea I. Consideraþii generale referitoare la prescripþia extinctivã _____277
1. Definiþia ºi reglementarea prescripþiei extinctive_________________277
2. Natura juridicã a prescripþiei extinctive ________________________278
3. Efectul prescripþiei extinctive________________________________279
3. 1. Noþiune ºi consecinþe __________________________________279
3. 2. Principiile efectului prescripþiei extinctive ___________________280
Secþiunea a II-a. Domeniul prescripþiei extinctive _____________________282
1. Noþiune ________________________________________________282
2. Domeniul prescripþiei extinctive în cadrul drepturilor patrimoniale ___282
2. 1. Prescripþia extinctivã ºi drepturile de creanþã ________________282
2. 2. Prescripþia extinctivã ºi drepturile reale accesorii _____________283
2. 3. Prescripþia extinctivã ºi drepturile reale principale ____________283
3. Domeniul prescripþiei extinctive în cadrul drepturilor
nepatrimoniale__________________________________________284
3. 1. Principiul imprescriptibilitãþii drepturilor nepatrimoniale ________284
3. 2. Excepþii de la principiul imprescriptibilitãþii drepturilor
nepatrimoniale_______________________________________285
4. Probleme speciale referitoare la domeniul prescripþiei extinctive ____285
4. 1. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea excepþiei
(a apãrãrii de fond) ___________________________________285
4. 2. Acþiunea în constatare__________________________________287
4. 3. Acþiunile mixte ________________________________________288
4. 4. Dualitatea de acþiuni ___________________________________288
4. 5. Drepturile potestative (secundare) ________________________289
Cuprins
XVII
4. 6. Acþiunea în repararea (compensarea) prejudiciului moral ______ 290
4. 7. Acþiunea în restituirea prestaþiilor executate în baza
unui act juridic civil desfiinþat, desfãcut sau ale cãrui
obligaþii au devenit imposibil de executat _________________ 290
4. 8. Acþiunile în materie de carte funciarã______________________ 291
4. 9. Prescripþia extinctivã în materie succesoralã________________ 292
Secþiunea a III-a. Termenele de prescripþie extinctivã _________________ 295
1. Noþiune ºi clasificare _____________________________________ 295
2. Termenul general de prescripþie extinctivã ____________________ 296
3. Termene speciale de prescripþie extinctivã ____________________ 297
Secþiunea a IV-a. Cursul prescripþiei extinctive ______________________ 300
Subsecþiunea I. Începutul prescripþiei extinctive ____________________ 300
1. Regula generalã privind începutul prescripþiei extinctive__________ 300
2. Reguli speciale privind începutul prescripþiei extinctive___________ 300
2. 1. Ipoteza dreptului la acþiunea în executarea obligaþiilor
de a da sau de a face ________________________________ 300
2. 2. Ipoteza dreptului la acþiunea în restituirea prestaþiilor _________ 301
2. 3. Ipoteza dreptului la acþiunea în executarea prestaþiilor
succesive __________________________________________ 301
2. 4. Ipoteza dreptului la acþiune în materia asigurãrilor contractuale _ 301
2. 5. Ipoteza dreptului la acþiunea în repararea pagubei
cauzate printr-o faptã ilicitã ºi cazuri asimilate _____________ 301
2. 6. Ipoteza dreptului la acþiunea în anularea actului juridic ________ 304
2. 7. Ipoteza dreptului la acþiunea în rãspundere pentru vicii
aparente___________________________________________ 305
2. 8. Ipoteza dreptului la acþiunea în rãspundere pentru vicii
ascunse ___________________________________________ 306
2. 9. Alte reguli speciale privind începutul prescripþiei extinctive _____ 307
Subsecþiunea a II-a. Suspendarea prescripþiei extinctive _____________ 310
1. Noþiune. Justificare_______________________________________ 310
2. Cauzele de suspendare ___________________________________ 311
2. 1. Cauzele generale de suspendare ________________________ 311
2. 2. Cauzele speciale de suspendare_________________________ 312
3. Efectele suspendãrii______________________________________ 313
3. 1. Efectul general _______________________________________ 313
3. 2. Efectul special _______________________________________ 313
3. 3. Beneficiul ºi extinderea efectului suspendãrii _______________ 314
Subsecþiunea a III-a. Întreruperea prescripþiei extinctive _____________ 314
1. Noþiune. Justificare_______________________________________ 314
2. Cauzele de întrerupere____________________________________ 315
3. Efectele întreruperii ______________________________________ 318
4. Beneficiul ºi extinderea efectului întreruptiv____________________ 319
Subsecþiunea a IV-a. Repunerea în termenul de prescripþie extinctivã __ 319
1. Noþiune. Justificare_______________________________________ 319
2. Domeniul repunerii în termenul de prescripþie extinctivã __________ 320
Instituþii de drept civil
XVIII
3. Termenul pentru repunerea în termenul de prescripþie
extinctivã ______________________________________________321
4. Efectul repunerii în termenul de prescripþie extinctivã_____________321
Subsecþiunea a V-a. Împlinirea prescripþiei extinctive ________________322
1. Precizãri prealabile _______________________________________322
2. Regulile de stabilire a momentului împlinirii prescripþiei extinctive ___322
Capitolul II. Decãderea __________________________________________323
1. Noþiune. Clasificarea termenelor de decãdere __________________323
2. Domeniul de aplicare______________________________________323
3. Regimul juridic ___________________________________________326
4. Efectele decãderii ________________________________________327
TITLUL V. CONTRACTE SPECIALE _________________________________328
Capitolul I. Contractul de vânzare_________________________________328
Secþiunea I. Noþiune, reglementare ºi caractere juridice________________328
1. Noþiune ________________________________________________328
2. Reglementãri naþionale ºi europene __________________________329
3. Caracterele juridice ale vânzãrii _____________________________329
Secþiunea a II-a. Condiþii de validitate specifice ______________________333
1. Regula: capacitatea; excepþia: incapacitatea ___________________333
2. Incapacitãþi speciale de a vinde ºi de a cumpãra ________________334
A. Incapacitãþi de a cumpãra ________________________________335
B. Incapacitãþi de a vinde ___________________________________336
3. Consimþãmântul__________________________________________336
A. Antecontractul de vânzare-cumpãrare_______________________337
B. Pactul de opþiune: promisiune unilateralã de vânzare___________338
C. Promisiunea bilateralã de vânzare-cumpãrare ________________340
D. Pactul de preferinþã _____________________________________341
E. Promisiunea faptei altuia (convenþia de porte-fort) _____________341
F. Dreptul de preempþiune al cumpãrãtorului____________________342
G. Manifestãri ale consimþãmântului în vânzarea de consumaþie ____346
H. Arvuna ºi acontul _______________________________________349
4. Obiectul contractului de vânzare-cumpãrare____________________350
A. Lucrul vândut __________________________________________351
B. Preþul, obiect al obligaþiei cumpãrãtorului ____________________358
C. Preþul lezionar ºi vânzarea pe un euro ______________________361
5. Cauza: motivul, scopul ºi interesul pãrþilor _____________________362
6. Publicitatea imobiliarã _____________________________________364
7. Interpretarea clauzelor ºi calificarea contractului ________________365
A. Interpretarea (clauzelor) contractului ________________________365
B. Calificarea contractului___________________________________366
Secþiunea a III-a. Efectele contractului de vânzare-cumpãrare___________367
1. Transferul proprietãþii: de drept sau în sarcina vânzãtorului? _______367
A. Strãmutarea proprietãþii: de drept (automatic, abstract ºi
instantanee)_________________________________________368
Cuprins
XIX
B. Momentul transferului dreptului de proprietate________________ 369
C. Riscul pieirii fortuite a lucrului ºi al contractului _______________ 370
2. Obligaþiile vânzãtorului ____________________________________ 371
A. Obligaþia de predare a lucrului vândut ______________________ 372
B. Obligaþia de garanþie contra evicþiunii_______________________ 377
C. Obligaþia de garanþie contra viciilor lucrului vândut ____________ 382
3. Obligaþiile cumpãrãtorului__________________________________ 390
A. Obligaþia de platã a preþului ______________________________ 390
B. Obligaþia de a prelua lucrul vândut _________________________ 393
C. Obligaþia de a suporta cheltuielile vânzãrii. __________________ 393
Secþiunea a IV-a. Varietãþi ale contractului de vânzare-cumpãrare:
vânzãri particularizate__________________________________________ 394
1. Vânzarea pe încercate ____________________________________ 395
2. Vânzarea unei moºteniri___________________________________ 396
3. Vânzarea cu opþiune de rãscumpãrare _______________________ 397
4. Vânzarea de consumaþie __________________________________ 398
A. Contractul de consumaþie: o nouã teorie generalã?____________ 399
B. Armonizarea ºi „normalizarea” contractelor de consumaþie ______ 401
Capitolul II. Contractul de donaþie ________________________________ 403
Secþiunea I. Delimitarea contractului de donaþie _____________________ 403
1. Noþiune ºi reglementare ___________________________________ 403
2. Caractere juridice ________________________________________ 404
Secþiunea a II-a. Condiþii de fond _________________________________ 405
1. Capacitatea pãrþilor ______________________________________ 405
A. Incapacitãþi de a dispune prin donaþii _______________________ 406
B. Incapacitãþi de a primi donaþii _____________________________ 407
C. Incapacitãþi privind donaþiile de organe _____________________ 408
D. Incapacitãþi privind donaþiile fãcute partidelor politice __________ 410
2. Formarea acordului de voinþe_______________________________ 411
3. Obiectul contractului______________________________________ 412
4. Cauza _________________________________________________ 413
Secþiunea a III-a. Principiul irevocabilitãþii speciale a donaþiei___________ 413
1. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilitãþii donaþiilor.________ 414
2. Clauze compatibile cu principiul irevocabilitãþii donaþiei. __________ 415
3. Revocabilitatea donaþiilor între soþi __________________________ 415
Secþiunea a IV-a. Principiul solemnitãþii donaþiei _____________________ 416
Secþiunea a V-a. Donaþiile deghizate, donaþiile indirecte ºi darurile
de nuntã ____________________________________________________ 418
1. Donaþia deghizatã _______________________________________ 418
2. Donaþiile indirecte________________________________________ 419
A. Renunþarea la un drept __________________________________ 419
B. Remiterea de datorie ___________________________________ 420
C. Stipulaþia în favoarea unei terþe persoane ___________________ 420
3. Darul manual ___________________________________________ 421
A. Darul manual: donaþie simplificatã _________________________ 421
Instituþii de drept civil
XX
B. Darurile de nuntã _______________________________________422
Secþiunea a VI-a. Efectele contractului de donaþie ____________________422
1. Obligaþiile donatorului _____________________________________423
A. Obligaþia de predare a lucrului_____________________________423
B. Obligaþia de garanþie a donatorului _________________________423
2. Obligaþiile donatarului _____________________________________424
3. Efectele donaþiei faþã de terþi________________________________424
Secþiunea a VII-a. Cauzele legale de revocare a donaþiilor _____________424
1. Revocarea donaþiei pentru neexecutarea „fãrã justificare”
a sarcinii ______________________________________________425
A. Neexecutarea sarcinii ___________________________________426
B. Revizuirea condiþiilor ºi sarcinilor___________________________426
2. Revocarea pentru ingratitudine ______________________________427
Capitolul III. Contractul de locaþiune ______________________________430
Secþiunea I. Noþiune, delimitare ºi formare __________________________430
1. Definirea ºi durata locaþiunii ________________________________430
2. Delimitarea locaþiunii ______________________________________431
A. Caracterele juridice ale locaþiunii ___________________________431
B. Asemãnãri ºi deosebiri faþã de alte contracte _________________432
3. Natura juridicã a dreptului locatarului _________________________433
4. Formarea contractului de locaþiune___________________________433
A. Consimþãmântul pãrþilor __________________________________433
B. Capacitatea pãrþilor _____________________________________434
C. Obiectul contractului ____________________________________434
Secþiunea a II-a. Efectele contractului de locaþiune ___________________436
1. Obligaþiile locatorului ______________________________________437
A. Obligaþia de predare a lucrului_____________________________437
B. Obligaþia menþinerii stãrii corespunzãtoare de întrebuinþare
a lucrului ___________________________________________437
C. Obligaþia de garanþie ____________________________________438
2. Obligaþiile locatarului (chiriaºului) ____________________________441
A. Obligaþia de a lua în primire lucrul __________________________441
B. Obligaþia de platã a chiriei ________________________________441
C. Obligaþia de a folosi lucrul cu prudenþã ºi diligenþã _____________443
D. Obligaþia de restituire a lucrului ____________________________444
Secþiunea a III-a. Sublocaþiunea ºi cesiunea locaþiunii _________________445
1. Sublocaþiunea ___________________________________________446
2. Cesiunea contractului de locaþiune ___________________________447
Secþiunea a IV-a. Încetarea contractului de locaþiune__________________448
1. Încetarea locaþiunii prin denunþare unilateralã __________________449
2. Încetarea locaþiunii prin expirarea termenului ºi tacita relocaþiune ___450
3. Încetarea locaþiunii prin reziliere _____________________________451
4. Încetarea locaþiunii prin distrugerea (pieirea) lucrului _____________451
5. Încetarea locaþiunii prin desfiinþarea (desfacerea) titlului
locatorului _____________________________________________452
6. Efectele înstrãinãrii lucrului închiriat prin acte între vii ____________452
Cuprins
XXI
Secþiunea V. Particularitãþile închirierii locuinþei______________________ 453
1. Închirierea locuinþei – varietate a contractului de locaþiune ________ 453
2. Formarea contractului ____________________________________ 454
A. Pãrþile contractante_____________________________________ 454
B. Locuinþa închiriatã______________________________________ 454
C. Forma contractului de închiriere___________________________ 456
3. Durata închirierii locuinþei determinatã: prin consens,
dar ºi prin lege _________________________________________ 456
4. Executarea contractului de închiriere a locuinþei ________________ 458
5. Subînchirierea, cesiunea închirierii locuinþei ºi schimbul
de locuinþe ____________________________________________ 459
6. Atribuirea contractului în caz de divorþ________________________ 460
7. Încetarea contractului de închiriere a locuinþei__________________ 461
8. Regimul juridic al locuinþelor cu destinaþie specialã______________ 463
A. Locuinþa socialã _______________________________________ 463
B. Locuinþa de serviciu ºi locuinþa de intervenþie ________________ 464
C. Locuinþa de necesitate __________________________________ 466
D. Locuinþa de protocol ____________________________________ 466
Secþiunea a VI-a. Particularitãþile contractului de arendare _____________ 467
1. Formarea contractului de arendare __________________________ 467
A. Obiectul arendãrii ______________________________________ 468
B. Forma contractului de arendare ___________________________ 468
2. Executarea contractului de arendare _________________________ 469
A. Obligaþiile arendatorului _________________________________ 469
B. Obligaþiile arendaºului___________________________________ 469
3. Suportarea riscurilor______________________________________ 471
4. Încetarea ºi reînnoirea contractului de arendare ________________ 472
Capitolul IV. Contractul de mandat _______________________________ 473
Secþiunea I. Regimul juridic general_______________________________ 473
Secþiunea a II-a. Mandatul cu reprezentare _________________________ 474
1. Caractere juridice ºi delimitare______________________________ 474
2. Formarea contractului de mandat ___________________________ 476
A. Capacitatea pãrþilor_____________________________________ 476
B. Obiectul contractului ____________________________________ 476
C. Forma ºi întinderea mandatului ___________________________ 477
D. Durata ºi dovada mandatului _____________________________ 478
3. Efectele contractului de mandat_____________________________ 479
A. Efectele mandatului între pãrþi ____________________________ 479
B. Efectele mandatului faþã de terþi ___________________________ 482
4. Încetarea mandatului _____________________________________ 483
A. Cazuri de încetare______________________________________ 483
B. Efectele încetãrii mandatului______________________________ 484
Secþiunea a III-a. Mandatul fãrã reprezentare (contractul de interpunere) _ 485
Secþiunea a IV-a. Contractul de comision __________________________ 486
1. Definire, caractere, reglementare____________________________ 486
Instituþii de drept civil
XXII
2. Condiþii de validitate ______________________________________487
3. Efectele contractului de comision ____________________________488
A. Obligaþiile comisionarului _________________________________488
B. Obligaþiile comitentului ___________________________________489
C. Efectele executãrii contractului de comision faþã de terþi_________490
4. Încetarea contractului de comision ___________________________491
Secþiunea a V-a. Contractul de consignaþie _________________________492
1. Definire, caracteristici, reglementare__________________________492
2. Executarea contractului de consignaþie________________________493
A. Obligaþiile consignantului _________________________________493
B. Obligaþiile consignatarului ________________________________494
3. Încetarea contractului de consignaþie _________________________496
Secþiunea a VI-a. Contractul de expediþie___________________________496
1. Definire, caractere, reglementare ____________________________496
2. Efectele contractului de expediþie ____________________________497
A. Obligaþiile expeditorului __________________________________497
B. Obligaþiile comitentului ___________________________________498
Capitolul V. Contractul de împrumut ______________________________499
Secþiunea I. Împrumutul de folosinþã _______________________________499
1. Noþiune ºi caractere juridice ________________________________499
2. Formarea contractului de comodat ___________________________501
3. Efectele contractului de comodat ____________________________501
A. Obligaþiile comodatarului _________________________________501
B. Obligaþiile comodantului__________________________________504
4. Încetarea contractului de comodat ___________________________504
Secþiunea a II-a. Împrumutul de consumaþie_________________________505
1. Împrumutul de consumaþie gratuit____________________________505
A. Noþiune, caractere, delimitare _____________________________505
B. Formarea împrumutului de consumaþie______________________506
C. Executarea împrumutului de consumaþie. ____________________507
D. Încetarea împrumutului de consumaþie ______________________509
2. Împrumutul cu dobândã (oneros) ____________________________509
A. Dobânda – obiect al împrumutului __________________________509
B. Dobânda legalã pentru obligaþii bãneºti______________________510
TITLUL VI. DREPTUL DE MOªTENIRE_______________________________513
Capitolul I. Moºtenirea – reguli generale ___________________________513
Secþiunea I. Definire, terminologie, reglementare _____________________513
Secþiunea a II-a. Felurile moºtenirii ________________________________514
1. Moºtenirea legalã ________________________________________515
2. Moºtenirea testamentarã___________________________________515
3. Coexistenþa moºtenirii legale cu cea testamentarã_______________516
Secþiunea a III-a. Deschiderea moºtenirii ___________________________516
1. Data deschiderii moºtenirii _________________________________517
Cuprins
XXIII
A. Stabilirea momentului deschiderii moºtenirii__________________ 517
B. Importanþa datei deschiderii moºtenirii ______________________ 518
2. Locul deschiderii moºtenirii ________________________________ 519
A. Noþiunea de loc al deschiderii moºtenirii ____________________ 519
B. Importanþa practicã a locului deschiderii moºtenirii ____________ 520
Secþiunea a IV-a. Condiþii generale ale dreptului de moºtenire __________ 521
1. Capacitatea de a moºteni__________________________________ 521
A. Persoane care au capacitate succesoralã ___________________ 522
a) Persoanele fizice în viaþã la data deschiderii succesiunii__________522
b) Persoanele concepute, dar nenãscute la data deschiderii
succesiunii _______________________________________________522
c) Persoanele dispãrute _____________________________________523
d) Persoanele juridice_______________________________________523
B. Persoane care nu au capacitate succesoralã_________________ 524
a) Predecedaþii ºi persoanele juridice care au încetat sã mai
aibã fiinþã ________________________________________________524
b) Comorienþii ºi codecedaþii__________________________________524
2. Vocaþia (chemarea) la moºtenire ____________________________ 525
3. Nedemnitatea succesoralã_________________________________ 526
A. Definire, caractere, naturã juridicã _________________________ 526
B. Felurile nedemnitãþii succesorale __________________________ 527
C. Efectele nedemnitãþii ___________________________________ 528
D. Invocarea nedemnitãþii succesorale ________________________ 531
Capitolul II. Moºtenirea legalã ___________________________________ 532
Secþiunea I. Principiile moºtenirii legale ____________________________ 532
1. Condiþiile speciale ale moºtenirii legale _______________________ 532
A. Vocaþia succesoralã legalã _______________________________ 533
2. Principiile generale ale devoluþiunii legale _____________________ 534
A. Principiul chemãrii la moºtenire a rudelor în ordinea
claselor de moºtenitori legali ___________________________ 535
B. Principiul proximitãþii gradului de rudenie între moºtenitorii
din aceeaºi clasã ____________________________________ 536
C. Principiul egalitãþii între rudele din aceeaºi clasã ºi de acelaºi
grad chemate la moºtenire ____________________________ 536
Secþiunea a II-a. Reprezentarea succesoralã _______________________ 537
1. Definire, naturã juridicã ºi domeniu de aplicare _________________ 537
2. Condiþiile reprezentãrii succesorale __________________________ 538
3. Modul în care opereazã reprezentarea _______________________ 539
4. Efectele reprezentãrii succesorale___________________________ 540
A. Efectul general ________________________________________ 540
Instituþii de drept civil
XXIV
B. Efectul particular al reprezentãrii succesorale_________________541
C. Particularitãþi ale moºtenirii imobilelor prin reprezentare în
condiþiile Legii nr. 18/1991 ºi Legii nr. 10/2001______________541
Secþiunea a III-a. Reguli aplicabile claselor de moºtenitori legali _________542
1. Clasa I de moºtenitori legali (descendenþii defunctului) ___________542
A. Dreptul la moºtenire al descendenþilor_______________________543
B. Caracterele juridice ale drepturilor descendenþilor _____________544
2. Clasa a II-a de moºtenitori legali (ascendenþii privilegiaþi
ºi colateralii privilegiaþi) ___________________________________544
A. Ascendenþii privilegiaþi ___________________________________544
B. Colateralii privilegiaþi ____________________________________546
3. Clasa a III-a de moºtenitori legali (ascendenþii ordinari) ___________548
4. Clasa a IV-a de moºtenitori legali (colateralii ordinari) ____________549
Secþiunea a IV-a. Drepturile succesorale ale soþului supravieþuitor _______550
1. Condiþiile speciale cerute soþului supravieþuitor pentru
a putea moºteni_________________________________________550
A. Calitatea de soþ ºi vocaþia sa la moºtenire ___________________551
B. Comunitatea de bunuri a soþilor ºi soþului supravieþuitor _________552
2. Drepturile soþului supravieþuitor în concurs cu oricare
dintre clasele de moºtenitori legali __________________________552
3. Dreptul special al soþului supravieþuitor asupra mobilierului
ºi obiectelor de uz casnic _________________________________554
4. Dreptul de abitaþie al soþului supravieþuitor _____________________556
Secþiunea a V-a. Moºtenirea vacantã ______________________________558
1. Noþiunea de moºtenire vacantã______________________________558
2. Natura juridicã ___________________________________________559
A. Fundamentul vocaþiei succesorale a statului__________________559
B. Importanþa determinãrii naturii juridice. Conflictul de legi ________560
3. Procedura atribuirii moºtenirii vacante ________________________561
Capitolul III. Moºtenirea testamentarã _____________________________563
Secþiunea I. Testamentul________________________________________563
1. Definire, caractere, cuprins _________________________________563
A. Noþiunea testamentului __________________________________563
B. Caracterele testamentului ________________________________563
C. Cuprinsul testamentului __________________________________564
2. Condiþiile validitãþii testamentului ____________________________566
A. Condiþii de fond ________________________________________566
B. Condiþii de formã _______________________________________569
C. Reguli de formã comune tuturor testamentelor ________________569
D. Sancþiunea nerespectãrii formei testamentului ________________571
Cuprins
XXV
3. Interpretarea ºi proba testamentului _________________________ 571
A. Metoda interpretãrii subiective a testamentului _______________ 572
B. Proba testamentului incumbã succesibilului__________________ 572
Secþiunea a II-a. Formele testamentelor ___________________________ 572
1. Testamentele ordinare ____________________________________ 572
A. Testamentul olograf ____________________________________ 572
B. Testamentul autentic____________________________________ 576
2. Testamentele privilegiate __________________________________ 578
A. Testamentele în caz de epidemii, catastrofe, rãzboaie _________ 578
B. Testamentele maritime ºi fluviale __________________________ 579
C. Testamentele militarilor__________________________________ 579
D. Testamentele persoanelor internate într-o instituþie sanitarã _____ 579
E. Reguli comune testamentelor privilegiate____________________ 580
3. Alte forme testamentare___________________________________ 580
4. Testamentul internaþional__________________________________ 583
Secþiunea a III-a. Legatul _______________________________________ 584
1. Definire ºi condiþii ________________________________________ 584
2. Clasificarea legatelor _____________________________________ 585
A. Clasificarea legatelor dupã modalitãþile care afecteazã voinþa
testatorului _________________________________________ 585
B. Clasificarea legatelor dupã obiectul lor______________________ 586
C. Forme ale legatului cu titlu particular _______________________ 588
3. Efectele legatelor ________________________________________ 589
4. Ineficacitatea legatelor ____________________________________ 590
A. Revocarea legatelor ____________________________________ 591
B. Revocarea judecãtoreascã_______________________________ 593
C. Caducitatea legatelor ___________________________________ 594
D. Legatul conjunctiv ºi dreptul de acrescãmânt_________________ 596
Secþiunea a IV-a. Exheredarea (dezmoºtenirea) _____________________ 598
A. Felurile exheredãrii _____________________________________ 598
B. Efectele exheredãrii ___________________

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0239 sec