MEMOMED 2017 + Ghid farmacoterapic alopat si homeopat, Editia 23 - 2 VOLUME

Regimul constructiilor - editia a IX-a

Regimul constructiilor - editia a IX-a
Preț: 10,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Anul publicării: 2010

DESCRIERE

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - ACTUALIZATA
Autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Concesionarea terenurilor pentru construcţii
Răspunderi şi sancţiuni
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Definirea unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii

Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de constructii
Preambul
Dispoziţii generale
Obiectivele normelor metodologice
Asigurarea cadrului unitar al autorizării
Autonomia locală - descentralizare şi parteneriat
Simplificarea procesului de autorizare
Asigurarea transparenţei procesului de autorizare
Întărirea disciplinei în autorizare şi în execuţia lucrărilor autorizate
Cadrul legal
Temeiul juridic - sistemul actelor normative din domeniu
Cadrul instituţional în domeniul autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii
Autorităţi emitente
Structura instituţională a administraţiei publice locale
Atribuţii principale ale structurilor de specialitate
Atribuţii specifice ale structurilor de specialitate
Legalitatea executării lucrărilor de construcţii
Principiul autorizării executării lucrărilor de construcţii
Autorizarea executării lucrărilor de construcţii amplasate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protecţie
Autorizarea lucrărilor în regim de urgenţă
Lucrări care se exceptează de la autorizare
Documentele autorizării
Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire/desfiinţare
Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism
Documentatia tehnica - D.T.
Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare
Avize şi acorduri necesare în procesul de autorizare
Avizul primarului
Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean
Fişa tehnică
Acordul unic
Avize şi acorduri ale organismelor centrale
Conţinutul şi elaborarea documentaţiilor tehnice necesare în procesul de autorizare
Întocmirea Documentatiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - D.T.A.C., P.A.D
Completarea fişelor tehnice
Obţinerea avizelor/acordurilor specifice ale organismelor centrale
Competenţe de elaborare a documentatiilor tehnice
Procedura de autorizare
Certificatul de urbanism
Emitere, scop
Solicitantul certificatului de urbanism
Cerinţe urbanistice
Depunerea documentaţiei
Verificarea conţinutului documentaţiei
Redactarea certificatului de urbanism
Semnarea certificatului de urbanism
Înregistrarea certificatului de urbanism
Eliberarea certificatului de urbanism
Valabilitatea certificatului de urbanism
Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism
Asigurarea caracterului public
Autorizaţia de construire/desfiinţare
Definire
Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare
Depunerea documentaţiei
Verificarea conţinutului documentaţiei depuse
Obţinerea avizelor şi acordurilor din competenţa emitentului
Examinarea tehnică şi avizarea documentaţiei
Lucrul în Comisia de Acorduri Unice - C.A.U
Emiterea şi gestionarea acordului unic
Redactarea autorizaţiei de construire/desfiinţare
Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare
Înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare
Eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare
Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare
Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/des-fiinţare
Pierderea valabilităţii autorizaţiei de construire/des-fiinţare.Emiterea unei noi autorizaţii
Asigurarea caracterului public
Alte precizări privind autorizarea
Situaţii speciale în procesul de autorizare
Lucrări care nu necesită întocmirea unor documentaţii de urbanism pentru autorizare
Autorizarea lucrărilor cu caracter militar
Intrarea în legalitate
Situaţii speciale urbanistice şi tehnice
Terenuri pentru construcţii
Terenuri destinate construirii, aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale
Lucrări care se pot executa fără emiterea unei autorizaţii suplimentare ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente
Obiecte de mobilier urban exceptate de la autorizare
Lucrări de instalaţii aferente construcţiilor care se exceptează de la autorizare
Schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei
Completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului
Taxe şi cote
Taxe în procedura de autorizare
Cote ulterioare autorizării
Asigurarea disciplinei autorizării, răspunderi, sancţiuni
Organe de control
Abilitări de control ale organelor administraţiei publice locale
Sancţiuni
Aplicarea sancţiunilor contravenţionale
Alte dispoziţii
Obligaţii ale investitorului/beneficiarului şi emitentului autorizaţiei,ulterioare autorizării
Operaţiuni privind asigurarea cerinţelor de calitate în construcţii
Operaţiuni privind obligaţiile investitorilor/beneficiarilor faţă de autorităţi
Operaţiuni privind obligaţiile emitentului autorizaţiei
Obligaţii ale proiectantului şi executantului
Obligaţii ale proiectantului
Obligaţii ale executantului
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare
Forme de perfecţionare a pregătirii profesionale
Dispoziţii finale
Formulare necesare autorizării


Decizia CSJ nr. VII/2000 privind aplicarea dispoziţiilor art. 26 şi 30 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor

Hotararea Guvernului nr. 1378/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
Dispoziţii generale
Atribuţii
Organizare
Organele de conducere
Bugetul de venituri şi cheltuieli
Personalul
Relaţiile
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Structura organizatorică a inspectoratului teritorial în construcţii
Structurile administrativ-teritoriale aflate în responsabilitatea inspectoratelor teritoriale în construcţii

Ordinul ISC nr. 293/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului Legitimaţiei de control destinate utilizării în activitatea de control al statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii

Ordinul ISC nr. 486/500/2007 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente - actualizat
Dispoziţii generale
Cadrul legal
Domeniul de aplicare
Conţinutul documentaţiei tehnice necesare în vederea emiterii acordului
Competenţele privind emiterea acordului
Etapele procesului de emitere a acordului
Dispoziţii finale
Cerere
Acord

Ordinul ISC nr. 362/2006 privind accesul la informaţiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C - actualizat
Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Lista informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Lista informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidenţialităţii
Structurile componente şi activitatea acestora pentru asigurarea accesului la informaţiile de interes public, la nivelul I.S.C
Data aparitiei: 20.01.2010

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0153 sec